JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„GRADSKA GROBLJA“ d.o.o.

VISOKO

 Tel/Fax.  ++387 32 738-556; RJ "Pogrebne usluge" - dežurna služba (24h) 735-001
www.gradskagroblja.ba / e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Adresa: Mule Hodžića br. 108, 71300 Visoko, Bosna i Hercegovina
ID broj: 4218019840000, PDV broj: 218019840000
Transakcijski račun broj: 1406021110000319 Sberbank BH dd.

 

 

Broj: 130-171/19

Datum:  30.01.2019. godine

 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko broj: 100-157-02/19 od 28.01.2019. godine, Javno komunalno preduzeća „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko raspisuje:

 

 

J A V N I   O G L A S

o prodaji rovokopača-utovarivača na gumenim točkovima

„FIAT-HITACHI“ MODEL FB 100

putem javne prodaje metodom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

 

 

 1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je rovokopač-utovarivač na gumenim točkovima „FIAT-HITACHI“ putem javne prodaje metodom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda.

 

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez mogućnosti za naknadne prigovore i žalbe koje se odnose na predmet prodaje.

 

Karakteristike i podaci o vozilu:

Broj šasije: No031005494, broj motora: No693527, motor: dizel NH GENESIS- OT 5640, skip prednja drobilica 4x1, ručka za kopanje teleskopski kompletna sa kašikom od 610 mm, kabina sa grijanjem.

 

 1. Kriteriji vrednovanja ponuda

Početna cijena rovokopača-utovarivača koji je predmet prodaje po ovom javnom oglasu iznosi: =15.840,00 KM bez PDV-a

(slovima: petnaesthiljadaosamstotinačetrdeset KM). 

Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

Rovokopač-utovarivač koji je predmet prodaje putem ovog javnog oglasa, prodaje se ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu. Prodaja će biti punovažna i u slučaju da prihvatljivu ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

 

 1. Pravo učešća

Pravo učešća u prodaji imaju sva fizička i pravna lica koja prethodno uplate depozit u visini od 5% od početne vrijednosti rovokopača-utovarivača .

 

Dokaz o uplati depozita iz prethodnog stava se dostavlja zajedno sa ponudom u skladu sa tačkom 1. ovog Javnog oglasa.

  

 1. Pregled vozila

Rovokopač-utovarivač se može pogledati svakog radnog dana, u vremenu od 07:00 do 15:30 časova, u sjedištu JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko (ulica Mule Hodžića br. 108, 71300 Visoko).

Kontakt osoba: Ćosović Sabahudin  tel.: 063/897-812.

 

 1. Dostava ponuda

Ponudu sa dokazom o izvršenoj uplati depozita obavezno dostaviti u zatvorenoj koverti, na kojoj treba pisati “Ponuda za prodaju rovokopača-utovarivača - NE OTVARAJ“.

Ponude se mogu dostaviti putem pošte ili lično (služba protokola) u sjedište JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko od 07:00 do 15:30 časova.

 

 1. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

 1. Za fizička lica:

- ovjerenu kopiju lične karte;

       2. Za pravna lica:

- ovjerenu kopiju ID broja i PDV broja (ukoliko je registrovan kao PDV obveznik);

- aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca);

- ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje u ovom postupku;

      3. Dokaz o izvršenoj uplati depozita u visini od 5% od početne vrijednosti rovokopača-utovarivača.

Ponuda mora biti vlastoručno potpisana od strane podnosioca ponude ukoliko je ponuđač fizičko lice, a ukoliko je ponuđač pravno lice - ponuda, osim vlastoručnog potpisa ovlaštenog lica, mora biti ovjerena i pečatom pravnog lica.

Prihvatljivom ponudom se smatra svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 6. ovog Javnog oglasa i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne cijene rovokopača-utovarivača.

Ponude se mogu dostaviti i na obrascu koji je priložen uz ovaj Javni oglas (objavljen na web stranici JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko - www.gradskagroblja.ba).

 

 1. Rokovi za predaju ponuda

Ovaj Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Federacije BiH, kao i na službenoj internet stranici JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko (www.gradskagroblja.ba).

 Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika koji priloži odgovarajuću punomoć.

Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo zainteresovanih predstavnika ponuđača, održat će se u sjedištu JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko, dana 18.02.2019. godine u 10:00 časova.

 

 1. Postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača

Predsjednik Komisije otvara prispjele ponude, čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: redni broj, naziv ponuđača, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku.

Komisija, nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljniju ponudu za rovokopač-utovarivač, o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače, nakon čega predsjednik Komisije proglašava najpovoljnijeg ponuđača koji je dostavio najpovoljniju ponudu za rovokopač-utovarivač.

U slučaju da se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i identičnom cijenom, predsjednik Komisije će za najuspješnijeg proglasiti onog ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu vidljivom iz prijemnog pečata (protokol) JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko i upisanog vremena dostave.

Nakon proglašenja najuspješnijeg ponuđača za rovokopač-utovarivač koji je predmet prodaje, Komisija sastavlja rang listu prihvatljivih ponuda sa naznačenim najuspješnijim ponuđačem, koja će se objaviti na službenoj web stranici JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko.

 

 1. Obaveze kupca

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno izabrani kupac, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od sedam dana od dana proglašenja najuspješnijeg ponuđača, u kojem roku je dužan za kupljeni rovokopač-utovarivač uplatiti cjelokupan iznos na transakcijski račun ili na blagajni JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko.

Sve poreze, takse i ostale troškove vezane za prijenos vlasništva, kao i troškove transporta, registracije, osiguranja i druge troškove, snosi kupac.

Ako kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora u navedenom roku, uplaćeni iznos depozita od 5% mu neće biti vraćen, a JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko će sklopiti ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

 1. Dodatne informacije

Učesnicima u prodaji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos depozita će biti vraćen najkasnije dva dana nakon otvaranja ponuda, na isti račun sa kojeg je depozit uplaćen, a ukoliko je uplata depozita izvršena gotovinski na blagajni, povrat uplaćenog depozita će se izvršiti na blagajni JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko.

 

Najuspješnijem ponuđaču depozit će biti vraćen po sklapanju kupoprodajnog ugovara.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZAC ZA PONUDU

 PONUDA ZA:

  

KUPOVINU ROVOKOPAČA-UTOVARIVAČA NA

GUMENIM TOČKOVIMA „FIAT-HITACHI“ MODEL FB 100

PUTEM JAVNE PRODAJE METODOM PRIKUPLJANJA

ZATVORENIH PISANIH PONUDA

 

Rovokopač-utovarivač na gumenim točkovima „FIAT-HITACHI“ MODEL FB 100

broj šasije: No031005494

 

____________________________________________________________ 

(Naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica)

 

____________________________________________________________ 

(Adresa sjedišta pravnog lica ili adresa prebivališta ili boravišta fizičkog lica)

 

____________________________________________________________

(Kontakt telefon)

 

____________________________________________________________

(ID broj pravnog lica ili broj identifikacionog dokumenta fizičkog lica)

 

  

Iznos ponude:             ___________________ KM.

  

Iznos ponude (slovima): _____________________________________________KM

 

 

                                                                                                                 ___________________________

                                                                                                                    (Potpis (i pečat za pravna lica))

 Uz ponudu obavezno dostaviti:

 1. Za fizička lica:
  1. ovjerenu kopiju lične karte;
 2. Za pravna lica:
  1. ovjerenu kopiju ID broja i PDV broja (ukoliko je registrovan kao PDV obveznik);
  2. aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca);
  3. ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje u ovom postupku;
 3. Dokaz o izvršenoj uplati depozita u visini od 5% od početne vrijednosti rovokopača-utovarivača.

 

 

 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

     "GRADSKA GROBLJA" d.o.o.

               V I S O K O

 

 

  

Kako koristiti

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FBiH

 

  

V  O  D  I  Č

ZA PODNOSIOCE ZAHTJEVA

 

  

Adresa Javnog komunalnog preduzeća "Gradska groblja" d.o.o. Visoko:

Ulica Mule Hodžića broj 108, 71300 Visoko

Lice ovlašteno za informisanje:

Zubanović Arnela, soba broj 3

Tel/Fax: 00387 (32) 735 001, 738-556

 

 

 

www.gradskagroblja.ba

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 * * *

  

Vodič treba da pomogne podnosiocima zahtjeva da ostvare svoja prava u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 32/01)(u daljem tekstu: Zakon).

 Svrha mu je da sve zainteresovane uputi kako da što jednostavnije dođu do informacija koje su u posjedu Javnog komunalnog preduzeća "Gradska groblja" d.o.o. Visoko (u daljem tekstu: Preduzeće).

  

Vodič pruža odgovore na pitanja:

 

 • Koje informacije mogu tražiti ?

 

 • Kako da dobijem traženu informaciju ? 
 • Kako napisati zahtjev ? 
 • Koliko ću čekati odgovor ? 
 • Podnio/podinijela sam zahtjev, šta sad... ? 
 • Može li i usmeni odgovor ? 
 • Nisam zadovoljan/zadovoljna, kome se žaliti ? 
 • Besplatno ili ne ? 
 • Šta vas mogu pitati ?

 

Za pitanje više, na raspolaganju Vam je Zubanović Arnela kao lice ovlašteno za informisanje.

  

                                                                                                                                                                                          Karavdić Kenan, direktor

  

Visoko, novembar 2018. godine

 

 

  * * *

 

KOJE INFORMACIJE MOGU TRAŽITI ? 

 

Možete tražiti svaku informaciju koja je u posjedu Preduzeća, osim onih koje, prema Zakonu, mogu biti izuzete od saopštavanja.

 

Odgovor može biti uskraćen, u cijelosti ili djelimično, ukoliko se Vaše pitanje odnosi na:

 

 • djelokrug javnog organa, a tiče se interesa odbrane i sigurnosti, zaštite javne sigurnosti, sprečavanja i otkrivanja kriminala i zaštite postupka donošenja odluka u javnom organu (što ne obuhvata činjenične, statističke, znanstvene ili tehničke informacije), ali samo kada Preduzeće utvrdi da se saopštavanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete za legitimne ciljeve (član 6. Zakona).
 • povjerljive komercijalne informacije, kada je Preduzeće dužno da, bez odlaganja, obavijesti treću stranu o pojedinostima zahtjeva.
  Ukoliko treća strana, u roku od 15 dana, ne obavijesti Preduzeće da je informacija povjerljiva i obrazloži zbog čega bi njenim saopštavanjem mogla  nastupiti šteta, ona će biti objavljena (član 7. Zakona).
 •  privatnost - Preduzeće će odbiti saopštavanje informacije ako osnovano utvrdi da ona uključuje lične interese koji se odnose na privatnost treće lica (član 8. Zakona).

 

  

KAKO DA DOBIJEM TRAŽENU INFORMACIJU ?

 

Prvi korak u traženju informacije je podnošenje  pisanog zahtjeva (lično, poštom, faxom ili e-mailom) na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

  

Zahtjev treba da sadrži: 

 • ime, prezime i adresu lica koje podnosi zahtjev; 
 • naziv organa kojem se obraća, s naznakom da se zahtjev upućuje licu ovlaštenom za informisanje; 
 • što šire obrazloženje informacije koja Vas interesuje; 
 • potreban broj kopija tražene informacije.

 

  

KAKO NAPISATI ZAHTJEV ?

  


Ime i prezime podnosioca zahtjeva,

adresa i telefon podnosioca zahtjeva

  

                                                                                                                          Javno komunalno preduzeće

                                                                                                                          "Gradska groblja" d.o.o. Visoko

                                                                                                                          71300 Visoko, Ul. Mule Hodžića 108, 

                                                                                                                          n/r Zubanović Arnela

                                                                                                                          Fax: 00387 (32) 735-001, 738-556

  

Predmet:          Zahtjev za pristup informaciji

 

U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, tražim pristup sljedećim informacijama:

 

(Navesti precizno koje se informacije traže i opisati ih sa što je moguće više detalja)

 

Molim Vas da mi traženu informaciju dostavite u _____________ kopija, ukoliko su besplatne ili troškovi njihovog umnožavanja ne prelaze__________ KM, koliko sam spreman platiti.

U slučaju da kopiranje iziskuje veće troškove, molim da me o tome obavijestite prije nego moj zahtjev uzmete u razmatranje.

Molim da mi odgovor dostavite u skladu sa Zakonom.

 

                                                                                                                                 (Potpis podnosioca zahtjeva)

 

 


 

 

KOLIKO ĆU ČEKATI ODGOVOR ?

 

Obaveza je Preduzeća da razmotri da li je primljeni pisani zahtjev kompletan (što znači: sadrži li ime i adresu podnosioca zahtjeva i da li su podrobno obrazložene informacije koje se traže). 

Ukoliko se ustanovi da zahtjev nije kompletan, obavijestit ćemo Vas najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, pod uslovom da ste naveli svoju adresu. 

U slučaju da ste tražili pristup informaciji za koju Preduzeće nije nadležno, Vaš zahtjev ćemo proslijediti nadležnom javnom organu najkasnije osam dana od njegovog prijema, o čemu ćete, također, biti pisano obaviješteni. 

Kada se u zahtjevu traži pristup informaciji koja, prema Zakonu, može biti izuzeta od saopštavanja, cijenit će se da li je njeno objavljivanje (u cijelosti ili djelimično) u javnom interesu. 

O tome ćemo Vas izvijestiti u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ovaj rok može biti duži u slučajevima: 

 • kada je prethodno potrebno dobiti izjašnjenje treće strane o saglasnosti za objavljivanje informacije koja sadrži povjerljive komercijalne interese,
 • kada je Preduzeće dužno obavijestiti treću stranu da će, zbog postojanja javnog interesa, ipak saopštiti informaciju koja je Zakonom utvrđena kao izuzetak od saopštavanja.

 

 

PODNIO/PODNIJELA SAM ZAHTJEV, ŠTO SAD ?

 

Kada Preduzeće odobri pristup informaciji, rješenjem će Vas, u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, obavijestiti da traženu informaciju možete dobiti u prostorijama Preduzeća ili će Vam, ako nema više od deset strana, biti pisano dostavljena. 

Ukoliko informacija prelazi deset strana, dužni ste platiti nadoknadu za umnožavanje, o čemu ćemo Vas prethodno obavijestiti. 

Kad Preduzeće odbije pristup traženoj informaciji (u cijelosti ili djelimično), obavijestit će Vas o tome rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

Preduzeće je dužno da u rješenju navede razloge za odbijanje i uputi Vas kome se možete žaliti. 

U slučaju da smatrate da Vam informacija nije neophodna u pisanom obliku, odnosno da Vas zadovoljava usmeno objašnjenje (uvid u određene podatke, odnosno informacije), možete se obratiti licu ovlaštenom za informisanje da Vam kaže kada i gdje to možete učiniti.

 

Preduzeće je, prema Zakonu, dužno da u rješenju kojim odbija pristup informaciji (u cijelosti ili djelimično), navede:

 • pouku o pravu na žalbu, 
 • naziv i adresu organa kojem se žalba podnosi, 
 • rok za podnošenje žalbe, 
 • uputu da se možete obratiti ombudsmenu i kako ćete to učiniti.

 

Besplatno je prvih deset stranica pisanog teksta tražene informacije. Ako želite više primjeraka, svaka naredna stranica se plaća po 0,50 KM (troškovi umnožavanja). 

Ukoliko želite CD za elektronsku dokumentaciju, on košta 5 KM. 

Možete nas pitati za sve informacije navedene u Indeks registru. Indeks registar možete dobiti od lica ovlaštenog za informisanje u prostorijama Preduzeća.

 

Kod nastupanja smrtnog slučaja odmah telefonski kontaktirajte pogrebnu službu, koja će Vam dati detaljna uputstva za Vaše dalje postupanje.

U tu svrhu su Vam, 24 sata dnevno, na raspolaganju naš telefon: ++387 (063) 89 78 12